top of page
f9bd475d41f925f3b8b1ca637962a300.jfif

ADRAN IAU 
JUNIORS

​Mae Tîm Adran Iau Dreigiau yn ymroddedig i gefnogi pobl ifanc mewn triathlon. Mae gennym adran ieuenctid weithgar gydag aelodau 8 – 17 oed a chynrychiolaeth reolaidd mewn digwyddiadau yng Nghymru a Lloegr. Mae ein hyfforddwyr yn hyfforddwyr cymwys British Triathlon, athrawon nofio, a rhieni brwdfrydig.

Rydym yn croesawu plant iau o bob cefndir a phob lefel o brofiad. Mae angen i chi allu nofio o leiaf 25 metr heb stopio (hyd y rhan fwyaf o byllau) a bod yn ddigon hyderus i reidio beic heb gymorth. Yn anffodus, ni allwn ddysgu plant i nofio.

Dreigiau Junior Team is dedicated to supporting young people in triathlon.  We has an active youth section with members from 8 – 17 and regular representation at events in Wales and England. Our coaches are British Triathlon qualified coaches, swimming teachers, and enthusiastic parents.


We welcome juniors from all backgrounds and every level of experience. You need to be able to swim at least 25 meters without stopping (the length of most pools) and be confident enough to ride a bike without support. Unfortunately, we can not teach children to swim.

70441dc2fd10ec233d89a466fbdf47c1.jfif

PAM YMUNO?
WHY JOIN?

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd diogel i blant hyfforddi. Mae pob hyfforddwr wedi’i wirio gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a safon hyfforddi ofynnol o Lefel 1 BTF.

We are committed to providing a safe environment for children to train. All coaches are DBS checked and a minimum coaching standard of BTF Level 1.

1.png

HWYL

FUN

2.png

HYFFORDDWYR BTS

BTS COACHES

4.png

SGILIAU NEWYDD

NEW SKILLS

​Ym mhob sesiwn mae'r plant yn gweithio'n galed, yn herio eu hunain a'i gilydd, ond mae
amser bob tro am hwyl a gollwng ychydig o stêm.

Every session the kids work hard, challenging themselves and each other, but there's
always time for fun and letting off some steam.

​Mae ein tîm hyfforddi yn cynnwys triathlon ardystiedig llawn a hyfforddwyr nofio sydd wedi cynrychioli eu gwlad ar lefel genedlaethol.

Our coaching team includes fully certified triathlon and swimming coaches who have
represented their country at the national level.

Ddim yn nofiwr hyderus? Methu reidio beic? Peidiwch â phoeni, gallwn helpu i adeiladu eich hyder. Y cyfan rydyn ni'n ei ofyn yw eich bod chi'n gwneud eich gorau glas.

Not a confident swimmer? Can't really ride a bike? Don't worry, we can help build your
confidence. All we ask is that you try your hardest.

5.png

FFRINDIAU NEWYDD

NEW FRIENDS

3.png

3 MEWN 1

3 IN 1

​Mae triathlon yn adnabyddus am fod yn gamp gyfeillgar iawn ac rydyn ni'n rhoi hyn wrth galon popeth a wnawn.

Triathlon is well known for being a really friendly sport and we put this at the heart of
everything we do.

3 mewn 1 camp, felly fyddwch chi byth yn diflasu ar hyfforddiant gan fod rhywbeth newydd i'w ddysgu bob amser.

3 in 1 sports, so you'll never get bored training as there's always something new to learn.

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page